اسناد دفتر (طلوع )

سند گر ثبت کردی غیر منقول

بیاید بار سنگین روی  آن کول

تجسس  بایدت  اوراق و اسناد

که  طوفان آید از یک نم نم باد

چو ریگ آید به دفتر  چون وکالت

معرف   را  بده  درجا   حوالت

به  پا  گردد یقین  شر در  میانه

وکالت هست  و اسرار  زمانه

سند  رهنی بوَد  یک تحفه ی ناز

بکن  اوراق  دفتر را همه   باز

بخر  ظرف  دوا  لبریز  جوهر

ندارد  متن  این اسناد  آخر

اگر  بر  مَهر دارد  زوجه اقرار

یقین برگردد او نزدت  به  آزار:

(بزد  شویم  کتک  در خانه بسیار

نبودم  لحظه ی امضاء  هوشیار )

اگر  منقول  باشد  مورد  مال

بگردد  حول  تو  اصناف دلال

برقصی  باید  هر لحظه  به یک ساز

بگردد  انفصالت  زود  آغاز

تعهد می کند  وقت  تو اتلاف

نگردد قلب تو  با این  سند صاف

زنی  خط  روی دفتر بار دیگر

بیاید  سکه ای ناچیز   آخر

نویسد  موجر  ار  نزدت  اجاره

کند   ناز و بریزد  استعاره

بگیری  لاک  هر جای سند را

که   بندد  دست  مستاجر  سراپا

رضایت  ختم دعوی  روز  محشر

به  پایان  می رساند  کینه و شر

شود  گر مدعی  سرمست و راضی

کند  مختومه  آن  پرونده قاضی

وصیت  بوی الرحمن  موصی است

برای شخص  موصی له  عروسی است

بماند  منتظر  تا  بانگ   یاسین

گذارد  دیگ  حلوا  چرب و شیرین

بیارد زوجه    زوجش  بهر عمرا

ز  بیم  ناخلف  اولاد     بابا

نگردد  تا   که سقف  خانه  ویران

ز مرگ   شوهرش  بسیار  آسان

اگر دیدی که لرزد سقف محضر

شده  جمع  لشگری با تیغ  و خنجر

بلرزد  روح  میت    آن  میانه

شود  الفاظ  نافرمی   روانه

یقین  تقسیم  گردد  ماترک  زود

جهنم  بهر میت ،  وارثش  سود

توقف  گر کند  اعیان  املاک

منافع  می شود جاری در آن خاک

بگردد  ثبت  وقف  و نام اوقاف

نگردد زین  سپس موقوفه  اتلاف

بگفتم  شمه ای  در  نزد دلبر 

حکایت  کردم از اسناد  دفتر

بخوان  در  هر سرا  افسانه ی من

که دفترخانه  باشد خانه ی  من

/ 1 نظر / 13 بازدید
سردفتر

بسیار نیک مخصوصا" اقرار بر مهر .