رمز حق التحریر (طلوع )

الا ای سازمان  ثبت اسناد

بیا بستان در این آشفتگی داد

من آن  سردفترم پایَم به زنجیر

تو آن فرمانروا از قید  آزاد

دریغا  صنف فرزندت نزار است

عنایت لازم است از بهر امداد

اگر برچیده  گردد  نسل فرزند

نگردد دودمان از مرگ  آباد

فزون چون شد شمار دفتری ها

نشد درمان مرض از روی تعداد

تداوم چون بگردد  تنگدستی

دهد  بنیاد  دفتر فقر بر باد

نباشد سیم اگر در دخل کاسب

نچرخد کسب او با  ورد  و با باد

مداوا گر بخواهی کردن این زخم

نهی مرحم به دردی سخت و شداد

بنه بر نص  قانون  رمز دیگر

که  پر گردد حساب و قلب ما شاد

/ 1 نظر / 18 بازدید
سردفتر

فکر کنم فعلا" با این اوضاع و احوال سازمان ثبت ترسیده حق التحریر را اعلام کنه گرچه افزایش تحریر در کنار افزایش بی رویه خیلی از خدمات به حساب نمی یاد .