عزرائیل و محضر (طلوع )

بخوان یاسین و  الحمدی  سراسر

که  عزرائیل آمد سویِ  محضر

فزون  شد دفترِ اسناد، یک سو

سند ها   برگرفتند،  سویِ  دیگر

ببر  زین پس  به  دفتر غازِ بسیار

و یا یک  گله ای  از گاو  و  از خر

شبانی  پیشه کن  تا  در نمانی

برای   نانِ شب در  نزدِ  همسر

زدم  فال کواکب  نزدِ  خورشید

چکیده  نقش  خون از  قلبِ   اختر

افق ها تار می بینم  به  رویت

قمر  در  عقرب و  چشمانِ تو تَر

نمی گویم  که  آن بیگانه  برکند

ز ما  این  ریشه  و این شاخه و بر

به  نامردی  رفیقان  ریشه  کندند

ز بهر  مال و مکنت ، سکه ی زر

ببستند  بار  خود  را  و  گسستند

زهم  این تار و پود و جسم  و پیکر

چو خود کردیم  و صد لعنت به ما باد

مسلمانیم و لیکن  اصلِ  کافر

سند باز و سفید امضاء و  ناقص

بشد  قانونِ  دفتر ،  حرفِ  آخر

از این  پس  می سرایم  شعر یاران

برای  حرفه ای  یا شغل  دیگر

نوشتم  نامه ای  تا ترک گویم

ببوسم  این زمین و خاکِ گوهر

بمانده  ردِّ اشکم  روی  نامه

چکید از خامه ام خون روی  دفتر

کشیدم  رنج  بسیار ی  در این راه

ندیدم  صنفی  از این  صنف  کمتر

/ 0 نظر / 16 بازدید