عشق سردفتر (طلوع )

سرودم  د ر رَثایت ، نظمِ  بسیار

کشیدم از مرامَت ، رنجِ   و آزار

زدم  در جوهرِ دل، خامه ی عشق

که سردفتر  نویسد(عشق ) این بار

چه می شد گر به جای  قطعی و صلح

شود  در  ثبتِ  دفتر  (عشق)  تکرار

نباشد  در نظر امضا  چو  نقشی

رخی میزان  به  نزدم   خط    پرگار

 رها  گردم  ز  بندِ  میز و کرسی

نشینم  جای  آن  در  نزدِ  خمّار

بیایند  سوی   من  حوری  ،فراوان

به   جایِ  ملتی  در فکرِ  دینار

شود  میخانه  مامن  جای  دفتر

فراموشی  بگردد  رسمِ  هشیار

به  نِسیان  بسپُرم  اوراق و  اسناد

مصدق  کردن  و  ارسال  آمار

بچینم  روی  میزم   جایِ  دفتر

کتابِ  حافظ  و  دیوانِ  اشعار

سحرگاهان به  جای  نامه و خط

نسیم  آید  ز شعر و نظم و گفتار

نمی خواهم  حساب و دخل و تحریر

به  جایش  شِمّه ای  از لطفِ آن یار

به  آغوشش  بگیرم ، جایِ  کابوس

شبانگاهان  به بَر، اورا  پَری وار

نگردد  عرصه  بر من تنگ و باریک

گلستانی به جایش پُر  ز  گلزار

نیامد  بوی عشق از ثبت  هرگز

میسر کرده ام لیکن  من این کار

هزاران برگ  دفتر را نوشتم

که  گشتم خسته و از ثبت ، بیزار

نبستم  پای خود در نزدِ  دفتر

که  عشق  در نزد دفتر گشت  بیمار

منم  سردفتر  و  در دفترِ  عشق

برابر می کنم  دل  را  به دیدار

تجسس  گر  کنی  در  دفتر ما

نیابی  واژه ای جُز عشق  دلدار

همه  اسناد  عالم  هم  نیرزد

به  مویِ  یار، و از مویش به  یک تار

/ 0 نظر / 16 بازدید