برج اسعد(الف الف طلوع )

فزودی مالیات و ارزش افزود
زدی بر خانمانم  آتش  و  دود
نباشد چون  رفاه  و جاه و مکنت
خراجم  در  خزانه کی  کند سود؟
نبود امسال   بهتر کار  و  پاری
خورم  حسرت  به پیراری که  به  بود
بماندم  زیر بار  دین   دائن  
حرامی  با   حلالم درهم  آلود
چه  سان گیرم  برایت   مالیاتی؟
ندارد  دفترم چون  بهر  من سود؟
تراز  محضرم  خشکید  و  افتاد
ز  سرما  بس  به  زیر صفر آسود
ز خود پرسیدم  اسعد  در چه برج است
همان  برجی  که میمون است  ومسعود
ندا آمد  ز حق  وقتی  بگردد
جواز  محضرت  ابطال  و  مردود

/ 0 نظر / 19 بازدید