حتی (الف الف طلوع)

دفتر اسناد رسمی‌ همانجاست که شما می‌روید برای تنظیم سند ملک و ماشین یا وکالتنامه یا حتی تعهدنامه‌ی وام دانشجویی یا حتی گواهی امضاء و ...

گواهی میکنی حتی تو ، امضا !؟
چه بیباکی، توشیری ، یا که رؤیا !؟
تعهد هم ، تو حتی مینویسی!؟
گمانم تو گرفتی حال  ما را
تو می گویی که محضر هم همانجاست !؟
در اینجا می کنی با من مدارا
چرا؟ چون من در این اندیشه بودم
که دفترخانه باشد زیر دریا
وکالت ، ملک و ماشین می نویسند؟!
دگرباشد زمان جنگ و دعوا
یقین دارم که در اسناد رسمی
بگیرد گل، بسازد خانه بنا


ز نثرت می تراود نظمم هر روز
مکن این بنده را محروم، فردا

/ 0 نظر / 14 بازدید