اسطرلاب اسناد بانکی (طلوع )

تلف شد عمر بنده  بیست سالی

نبوده  کار  محضر  بر  روالی

بدادم  نامه  و  مکتوب  بسیار

برای  بانک  مسکن این  حوالی

ندادند  یک  سند  حتی  به  بنده

که  گردد  عقده ام  از بیخ  خالی

بیامد  فردی  اینجا   بهر  تحقیق 

زبانک  مسکن  از بهر سئوالی

ندادم  چون  که سکه  جوف پاکت

ز  نزدم  رفت بیرون  با ملالی

بگفتم نزد  خود ای  مرد  کاهل

نکن  قاطی  حرامی  با   حلالی

نزد  زان  پس  به  نزدم  پشه ای پر

بمانده  دفترم   از بانک  خالی

بدادند   نارفیقان  عیدی و  پول  

چپاندند  سکه ها  در جیب عالی  

نبودم  علم و اسطرلاب این کار

سیاست تا کنم دستمال  و  شالی

بچرخم  دور شعبه ، باجه، باجه

شوند تا  دلبران   حالی به حالی

بریزد  زان  سپس باران اسناد

همه  ایام  و     حتی در   لیالی

/ 0 نظر / 14 بازدید