بگو نامت (الف.الف.طلوع)

بگو نامت که بشناسم نشانت
که تا هجمه کنم بر جسم و جانت
کنی گر پا تو در کفشم دگربار
پریشان می کنم روح و روانت
ببندم بر دو پایت قل و زنجیر
کنم در حلقت آن پرگو زبانت
جهان در دیدگانت میکنم تار
جهنم می شود اینجا عیانت
ندارد بهر من توفیر اسماء
نباشد برتری از دودمانت
گذاری چون فرا پا از گلیمت
براندازم سراسر خانمانت

/ 0 نظر / 15 بازدید