مفهوم برائت در علم دفتری (طلوع )

هر طرف  هر آنچه  می گردد  خراب

شخص  سردفتر  دهد  باید   جواب

بارها  شد  واقع این  امر   عجیب 

گشته ام   مسئول  بر هر آنچه  باب

کرده  جرمی  مجرمی   در   شهرری

مسگر  بغداد   در   رنج   و  عذاب

فی المثل  گم   چون  شود   پرونده ای

روی  میز   ثبت  کل   گردد  مذاب  

بر   سرت   آید  چو  باران   امریه

کو   پراند   از  سرت   پیوسته  خواب

یا   که   سازد   مهر  جاعل  مثل  اصل

نام   سردفتر  کند  حک   روی  قاب

می شوی   مهمان  به   نزد  عدلیه

اتهامت  جعل   باشد   جعل ناب

گفته اند  باشد  برائت   رکن   حق

بهر سردفتر   بُوَد   متن  کتاب 

در حقوق   دفتری    وارونه  گشت

از اساس  و  رکن  هر  شر  و  ثواب

خوانده  بودم  سالها  علم حقوق

شد  بساط  علم و دانش  مثل  آب

/ 1 نظر / 17 بازدید
سردفتر

درود - حرف حق جواب ندارد [تایید]