قمار (طلوع )

بزن یک  مُهر دیگر  روی  اوراق

بگردد  تا  حسابت  چله  و    چاق

بترس  اما  تو  از  آن  روزگاری

که  آید  روی سر این مُهر چون طاق

قماری  باشد  این  مُهرت چو قاپی

همان  قاپی  که می سازند از ساق

نشستی در مسیر با د  و   طوفان

در  این بازی  میان  جمع  عشاق

ببازی   زندگی  در  طرفه العین

بیاید   نزد تو   دینارها   شاق

تهی  گردد  اگر  آن کیسه ی زر

بگردی  نزد قوم وخویش خود عاق

گزد  گر  مار کَس  با نیش مهلک

نشاید  گردد او  درمان به تریاق

نبازی  تا  که تکخالت  به جاعل

بزن  چوبش به دقت دفتری  زاق(زاغ )

/ 0 نظر / 15 بازدید