کتک کاری در محضر (طلوع )

نوشتم عقد  بیعی  پر  ز  اسرار

چه فضلی آمد از این بیع  و  این کار!!

بیامد  بر  سرم   باران  فرهنگ 

شدم  غرق  فضائل  نزد  دلدار

بشد  جنگی  به  دفتر  سخت  بر پا

بدادند  ناسزا  مردم   به   خروار

بگفت  یک  فحش  ناموسی  معامل

بزد  سیلی  به  گوش  او   خریدار

فرود  آمد  لگد  بر  پیکر  و  مشت

پراندند  جفتکی  از  زور  سرشار

شدند  خونین   و  مالین  توی  دفتر

پرید  از مغز  من  آهنگ   اشعار

نبود  این  اولین  جنگ   جهانی 

نزاعی   کو  شود  هر گاه  تکرار

بگفتم   نزد  یاران  وصف  محضر

سرودم  بهر  دفتر  نظم بسیار

بیفتاد  از قلم  این حُسن برتر

بیاوردم به شعری وصفش این بار

ببینی  گاه  گاهی  جنگ  و  دعوا

نوازد گوش  تو الفاظ  بیمار

ز  هر سو می شود مجروح قلبت

به جنگی کو بخیزد بهر دینار

کلاست  باشد  ای دلدار بالا

ولیکن  نزد درس  رنج  و  آزار

کتاب  محضر  و افسانه هایش

بیاید  در  نظر  در این  شب تار

/ 0 نظر / 16 بازدید