طنز : اداره وفوتبال(الف الف طلوع)

چو رفتی در اداره بهر کاری
یقین کن مثل توپی باد داری
کنون افتاده ای در دام فوتبال
در آن بازی حسابی می کنی حال
به شوتی محکم اندازد نگهبان
ترا دریک اطاقی مثل زندان
کنون وقت است بشوته کارمندی
ترا با نامه ات یک سال و اندی
رسید اکنون زمان کسب امضاء
به شوت آن ریاست شو مهیا
کند امضاء به آن اسرار و رمزی
به زیر پا علف گردید سبزی
کشو را چون گشود آن مرد تردست
بکن در جیب خود فی الفور یک دست
نزن از بهر آن دیگر تو چانه
والا می دهی دستش بهانه
کنون تعظیم کن در نزد منشی
نکن اینجا تو یک لحظه درشتی
چو رایانه سپارد نامه ات را
به پیش چشمت آرد خاله ات را
کند شوتت به آن ناز و ادائی
ندانی در چه حالی از کجائی
چو خواهی نامه را تحویل گیری
چنان آماده شو گویا که شیری

چو بادت خالی وجیبت تهی گشت
تو توپ کهنه ای هستی در این دشت
ولو بر آن خر لنگت سواری
چه گلهائی که در دروازه داری
/ 0 نظر / 14 بازدید